Biuro Obsługi Interesantów udziela informacji  w sprawach Wydziałów: I i VI Cywilnego, II i XIV Karnego, III Rodzinnego i Nieletnich, IV i V Gospodarczego oraz VIII Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych.
 
Biuro Obsługi Interesantów udziela podstawowych informacji osobom zgłaszającym się:
• osobiście,
• telefonicznie: (12) 619 - 50 - 86, (12) 619 - 57 - 70,
• za pomocą poczty elektronicznej.

 

Komunikat dotyczący obsługi Telefonicznego Biura Obsługi Interesantów
 
Celem usprawnienia obsługi i skrócenia czasu oczekiwania na połączenie z pracownikami Telefonicznego Biura Obsługi Interesantów wprowadzone zostają zmiany limitu udzielanych informacji w czasie jednej rozmowy telefonicznej do maksymalnie 5 spraw. Jednocześnie zostaje ograniczony limit oczekujących w kolejce na połączenie do 15 osób.

Biuro Obsługi Interesantów obsługuje interesantów w zakresie:

1. udzielania informacji dotyczących:
•organizacji pracy sądu,
• stanu postępowania w sprawie na podstawie systemu informatycznego Currenda, na zasadach określonych w § 28 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.12.2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2015.2316), po wcześniejszym sprawdzeniu tożsamości strony/wnioskodawcy/uczestnika postępowania na podstawie ważnego dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem, a w przypadku pełnomocników także należytego umocowania,
• sposobu i dopełnienia niezbędnych formalności odnośnie poszczególnych procedur z wyłączeniem porad prawnych i informacji, które naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych, w tym m.in. Ustawy o ochronie danych osobowych. Przez poradę prawną należy rozumieć skonkretyzowaną informację, mającą zastosowanie w konkretnej sprawie, opartą na danych lub materiałach przedstawionych przez interesanta, której celem jest udzielenie wskazówek co do sposobu przedstawiania, argumentowania i dowodzenia jego stanowiska przed sądem w przedmiocie, którego dana sprawa dotyczy lub która polega na sporządzeniu projektu pisma procesowego,

2. wydawania broszur i publikacji, formularzy sądowych oraz wzorów pism w typowych sprawach rozpoznawanych przez poszczególne wydziały Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie z wyłączeniem: Wydziału VII Gospodarczego Rejestru Zastawów, Wydziałów XI i XII KRS,
 
3. udostępniania list instytucji udzielających bezpłatnych porad prawnych, kancelarii adwokackich, radcowskich, notarialnych, komorniczych oraz lekarzy sądowych uprawnionych do usprawiedliwienia nieobecności w postępowaniu sądowym,

4. udostępniania danych teleadresowych niektórych instytucji pozasądowych m.in.: Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, Archiwum Państwowego, Prokuratury, Ministerstwa Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka.

 

CZYTELNIA     AKT - POK. E-217 (II PIĘTRO):

Sądów  Rejonowych  dla:  Krakowa-Śródmieścia  dla  Krakowa  Nowej  Huty  i  dla  Krakowa  -Krowodrzy , 

-   POK.  E  217,  II     PIĘTRO    BUDYNEK    Sądu  Okręgowego w  Krakowie ,  ul.  Przy  Rondzie  7.

Czytelnia  akt  dla  następujących  Wydziałów :  Wydział I Cywilny,  Wydział II  Karny, Wydział III Rodzinny, Wydział VI  Cywilny,  Wydział  XIV  Karny.

W  związku z  powyższym informujemy , że  wyżej  wymienione  sekretariaty  nie  udostępniają  akt  do  wglądu.

Akta można  przeglądać  wyłącznie  w    czytelni  -  pokój  E-217,  pawilon  E  (II  piętro)  w  poniedziałki w godzinach od 8.00 do 18.00, od wtorku do piątku w godzinach  8.00-15.00,  po  wcześniejszej  telefonicznej lub osobistej  rezerwacji  w sekretariacie danego  Wydziału.

Prosimy  o  zamawianie  akt  w danym  sekretariacie  na  trzy  dni przed  terminem  przeglądania  akt.

- Wydział I  Cywilny  tel.  619-56-22

- Wydział  II  Karny  tel.  619-56-41,  619  56-39
- Wydział III Rodzinny i Nieletnich tel. 12 619-63-20

- Wydział VI  Cywilny  tel. 619-56-28
 

W czytelni akt strony mogą odsłuchiwać nagrania z rozpraw zapisanych w systemie Recourt, po wcześniejszym zgłoszeniu w Wydziałach:

- IV Wydział Gospodarczy tel. 12 617-03-26
- V Wydział Gospodarczy tel. 12 617-03-55

 

Zasady korzystania z Czytelni Akt

I. Zasady ogólne

 1. Czytelnia przeznaczona jest dla stron postępowania,
  ich pełnomocników i innych uprawnionych osób, którym sąd udostępnia akta lub nagrania z Systemu Cyfrowej Rejestracji Przebiegu Rozpraw w celu ich przejrzenia, sporządzenia odpisów, fotokopii i notatek,
 2. Osoby korzystające z Czytelni zobowiązane są do zapoznania się
  z niniejszymi zasadami i ich przestrzegania.
 3. Czytelnia akt czynna jest: w poniedziałki od godziny 8.00 — 18.00, od wtorku do piątku od godziny 8.00 – 15.00.
 4. Pomieszczenie Czytelni objęte jest monitoringiem.
 5. Osoba korzystająca z Czytelni jest obowiązana dostosować się
  do zaleceń porządkowych i uwag wydawanych przez pracownika sądu dyżurującego w Czytelni związanych z prawidłowym
  jej funkcjonowaniem.

II. Zasady udostępniania akt

 1. Żądane akta lub nagranie z Systemu Cyfrowej Rejestracji Przebiegu Rozpraw zamawia się w sekretariacie właściwego wydziału.
 2. Czytelnia udostępnia akta lub nagranie z Systemu Cyfrowej Rejestracji Przebiegu Rozpraw zamówione w sekretariacie właściwego wydziału na podstawie listy sporządzonej przez kierownika sekretariatu - po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i złożeniu podpisu na liście.
 3. Osoba, składając podpis potwierdza znajomość zasad korzystania
  z Czytelni, zobowiązuje się do ich przestrzegania oraz jednocześnie potwierdza fakt udostępnienia żądanych akt lub nagrania z Systemu Cyfrowej Rejestracji Przebiegu Rozpraw, zobowiązana jest również do poinformowania o zamiarze sporządzenia odpisów lub fotokopii
  z udostępnionych akt wraz z podaniem numeru kart - odmowa złożenia podpisu oznacza rezygnację z możliwości skorzystania
  z Czytelni.

III. Zasady porządkowe 

 1. Zabrania się wynoszenia akt z Czytelni.
 2. Miejsce do przeglądania akt lub odtwarzania nagrania z Systemu Cyfrowej Rejestracji Przebiegu Rozpraw wyznacza pracownik sądu dyżurujący w Czytelni.
 3. Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek czynności w stosunku do akt, poza ich przeglądaniem, sporządzaniem odpisów, fotokopii
  i notatek.
 4. Zabrania się spożywania posiłków i picia napojów w Czytelni.
 5. W czytelni należy zachować ciszę, w szczególności zabrania
  się prowadzenia rozmów telefonicznych.
 6. Czytelnia nie wykonuje kserokopii dokumentów znajdujących
  się w aktach oraz nie wydaje kopii nagrań z Systemu Cyfrowej Rejestracji Przebiegu Rozpraw.
 7. W okresie od 1.X - 30.IV osoby przychodzące do Czytelni zobowiązane są do korzystania z szatni, bezpłatna szatnia znajduje się na I piętrze, pawilon E.
 8. Zabrania się wykorzystywania Czytelni do przeglądania własnych dokumentów, wnoszenia i korzystania w Czytelni z własnych materiałów, poza tymi, które są niezbędne do sporządzenia odpisów, fotokopii i notatek.
 9. Sąd nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione
  w Czytelni - opuszczając Czytelnię rzeczy osobiste należy zabrać.
 
Art. 270. § 1. kk
Kto w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5
Art. 276.kk
Kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2
Art.241 kk
§ 1 Kto bez zezwolenia rozpowszechnia publicznie wiadomości z postępowania przygotowawczego, zanim zostały ujawnione w postępowaniu sądowym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
do lat 2.

§ 2 Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia publicznie wiadomości
z rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności.
Podmiot publikującySąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
WytworzyłMałgorzata Stelmach - Kierownik Oddziału Administracyjnego2018-06-08
Publikujący Tomasz Błaut - Administrator 2016-01-15 13:58
Modyfikacja Paweł Daraż - Administrator 2018-06-12 09:55